Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Informacione për regjistrimin

Kujtojmë që fushat Login dhe Fjalëkalimi do të përmbajnë të dhëna që mvaren nga përdoruesi.
Është e këshillueshme të memorizohen.
Të gjitha fushat me yllth janë të detyrueshme e nuk mund të lihen bosh përveçse kur është përcaktuar e kundërta Të gjitha fushat me yllth janë të detyrueshme e nuk mund të lihen bosh përveçse kur është përcaktuar e kundërta

*Login:

Zgjidh emrin e përdoruesit për t'u lidhur në vazhdim me sitin.
*Email: Lutemi, futni një email të vlefshëm. Të gjitha komunikimet kryhen përmes email-it, përfshirë aktivizimin e llogarisë
*Fjalëkalimi:
Zgjidh një fjalëkalim për të hyrë në faqe.
*Konfirmo fjalëkalimin:
Konfirmo fjalëkalimin e hyrjes në faqe.

Informacione për profilin

*Mbiemri:
*Emri:
*Adresa:
*Qyteti:
*Rrethi:
Telefoni:
Profesioni:
*Datëlindja (dd/mm/vvvv):
Arsyetimi i kërkesës:
Entit që i përket:

Informacion në pajtim me ligjin "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale"

Në pajtim dhe për efekt të L. 31 dicembre 1996 n.675, njoftohen përdoruesit se të dhënat personale të plotësuara nga ata vetë në momentin e nënshkrimit mblidhen dhe mbahen vetëm në bazë të detyrimeve për menaxhimin e sitit.
Kliko në kutizë për të pranuar kushtet e lartpërmendura